Currently TXing
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway TX-Time
System Info
CPU-Frequency System-Load CPU-Usage Uptime Idle
2003 MHz 9 %
3.6%
40 days, 7 hrs, 54 mins, 33 s 38 days, 13 hrs, 3 mins, 11 s
Connected YSFGateways
Reporting Time (America/Chicago) Callsign
2022-07-02 18:02:03KT4ROY
2022-07-02 18:02:03YCS53Ø-75
2022-07-02 18:02:03WB2LMA
2022-07-02 18:02:03KIØEO
2022-07-02 18:02:03K4KSA
2022-07-02 18:02:03W4ECZ
2022-07-02 18:02:03YCS45Ø-78
2022-07-02 18:02:03KC6N
2022-07-02 18:02:03WIRESX
2022-07-02 18:02:03N9AWQ
2022-07-02 18:02:03KE8GHD
2022-07-02 18:02:03W6DS
2022-07-02 18:02:03WM7C
2022-07-02 18:02:03KE8ORV
2022-07-02 18:02:03WA6OVP
2022-07-02 18:02:03AE6TV
2022-07-02 18:02:03KA1CNF
2022-07-02 18:02:03KD2KBU
2022-07-02 18:02:03KE8QJQ
2022-07-02 18:02:03N4KSQ
2022-07-02 18:02:03G6JUP
2022-07-02 18:02:03LA6OCA
2022-07-02 18:02:03AE4BT
2022-07-02 18:02:03W3YEX
2022-07-02 18:02:03ACØYV
2022-07-02 18:02:03WE4BE
2022-07-02 18:02:03YCS31Ø-39
2022-07-02 18:02:03KR6G
2022-07-02 18:02:03W4DOH
2022-07-02 18:02:03KE4MVW
2022-07-02 18:02:03N5ALC
2022-07-02 18:02:03N5BXP
2022-07-02 18:02:03KD4CIF
2022-07-02 18:02:03MM7KEL
2022-07-02 18:02:03N4ARE
2022-07-02 18:02:03KB5SAT
2022-07-02 18:02:03SA3AUX
2022-07-02 18:02:03VK2II
2022-07-02 18:02:03KM4JNR
2022-07-02 18:02:03KD4ZHF
2022-07-02 18:02:03WA4VMF
2022-07-02 18:02:03KA8ZGE
2022-07-02 18:02:03KC3JS
2022-07-02 18:02:03K4DJL
2022-07-02 18:02:03KE4JRM
2022-07-02 18:02:03K4OLD
2022-07-02 18:02:03W1VET
2022-07-02 18:02:03K4TCE
2022-07-02 18:02:03WØRAY
2022-07-02 18:02:03KJ4HB
2022-07-02 18:02:03K4QVW
2022-07-02 18:02:03WM4T
2022-07-02 18:02:03WB4SLI
2022-07-02 18:02:03KE8ECL
2022-07-02 18:02:03KC2ABV
2022-07-02 18:02:03ON3GSM
2022-07-02 18:02:03N3DHR
2022-07-02 18:02:03KIØKO
2022-07-02 18:02:03WN4VSU
2022-07-02 18:02:03KN4JUU
2022-07-02 18:02:03Ø2Ø34
2022-07-02 18:02:03KN4HND
2022-07-02 18:02:03N4CBS
Last Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-07-02 17:55:19KN4TAD ALL KT4ROY 6
2022-07-02 17:44:22G3IOI ALL KT4ROY 0
2022-07-02 17:40:18KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 17:35:07W4TXM28933H62C4 WIRESX 6
2022-07-02 17:21:23MØJQVALL MØJQV 1
2022-07-02 17:21:15IU3IKH-FT3ALL IU3IKH 1
2022-07-02 17:21:03AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 17:15:13AE4BTALL AE4BT 3
2022-07-02 16:45:15GØRVU-PHILALL GØRVU 2
2022-07-02 16:10:23K2OZ ALL KT4ROY 0
2022-07-02 15:50:02KM4EEO28933G0bhz WIRESX 2
2022-07-02 15:38:38KIØKOALL KIØKO 1
2022-07-02 15:25:49KO4WTN ALL KT4ROY 1
2022-07-02 15:12:19SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 5
2022-07-02 15:12:06AC9KQ ALL KT4ROY 9
2022-07-02 14:44:02WB8WEA ALL KT4ROY 1
2022-07-02 14:36:06KO4UAGALL KO4UAG 2
2022-07-02 14:33:01KO4OBR ALL KT4ROY 2
2022-07-02 14:19:31W4OA ALL KT4ROY 3
2022-07-02 13:49:50YAESUALL KC2ABV 5
2022-07-02 13:14:32WB4SLIALL WB4SLI 0
2022-07-02 13:11:21K4ZXX ALL KT4ROY 6
2022-07-02 13:07:29W5CKB ALL KT4ROY 3
2022-07-02 12:51:56K4RHOALL K4RHO 34
2022-07-02 12:09:02N3OXA ALL KT4ROY 2
2022-07-02 11:37:42WW4PW ALL KT4ROY 1
2022-07-02 11:10:35KI5NTF ALL KT4ROY 5
2022-07-02 10:45:19KF4CLO ALL KT4ROY 1
2022-07-02 10:32:18WB9TLHALL WB9TLH 1
2022-07-02 10:30:49K4QVW/BILLALL K4QVW 0
2022-07-02 10:07:35N9IKFALL N9IKF 1
2022-07-02 10:02:33KF4DXWALL KF4DXW 2
2022-07-02 09:46:55KK4KVA-TALL KK4KVA 2
2022-07-02 09:24:25WØADD ALL KT4ROY 0
2022-07-02 09:12:56N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 08:52:00N1UJD-2ØØALL N1UJD 0
2022-07-02 08:08:20GW6WTKALL GW6WTK 1
2022-07-02 07:54:56W4WJT ALL KT4ROY 1
2022-07-02 07:48:03GW6YMS ALL KT4ROY 2
2022-07-02 07:39:52KY4KFC ALL KT4ROY 0
2022-07-02 06:18:29M6NAEALL M6NAE 3
2022-07-02 06:18:26KN4RW ALL KT4ROY 3
2022-07-02 05:15:21MW6XGDALL MW6XGD 0
2022-07-02 05:04:17KN4ZSR ALL KT4ROY 0
2022-07-02 01:20:27N4UK ALL KT4ROY 3
2022-07-02 01:13:46WM7CALL WM7C 0
2022-07-01 23:21:08NN4C ALL KT4ROY 4
2022-07-01 22:25:30KJ4LEG ALL KT4ROY 0
2022-07-01 22:15:32KD4MDW ALL KT4ROY 18
2022-07-01 21:10:42W4DBG ALL KT4ROY 5
2022-07-01 20:56:10N9XRMALL N9XRM 1
2022-07-01 20:15:55KB9LBP ALL KB9LBP 11
2022-07-01 20:07:50KE4VRM ALL KT4ROY 0
2022-07-01 20:01:44G7EPLALL G7EPL 2
Todays Heard List
Time (America/Chicago) Callsign Target Gateway Dur (s)
2022-07-02 17:55:19KN4TAD ALL KT4ROY 6
2022-07-02 17:54:26KN4TAD ALL KT4ROY 0
2022-07-02 17:44:22G3IOI ALL KT4ROY 0
2022-07-02 17:40:18KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 17:35:07W4TXM28933H62C4 WIRESX 6
2022-07-02 17:21:23MØJQVALL MØJQV 1
2022-07-02 17:21:15IU3IKH-FT3ALL IU3IKH 1
2022-07-02 17:21:03AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 17:20:59MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:20:57IU3IKH-FT3ALL IU3IKH 0
2022-07-02 17:20:45AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 17:20:41MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:20:26AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 17:20:22MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:20:12AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 17:20:08MØJQVALL MØJQV 1
2022-07-02 17:19:57AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 17:19:54MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:19:48AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 17:19:44MØJQVALL MØJQV 1
2022-07-02 17:19:38AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 17:19:34MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:19:25AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 17:19:21MØJQVALL MØJQV 1
2022-07-02 17:19:06AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 17:19:02MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:18:56AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 17:18:44AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 17:18:40MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:18:27AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 17:18:23MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:17:57AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 17:17:44MØJQVALL MØJQV 10
2022-07-02 17:17:19MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:17:16MØJQVALL MØJQV 0
2022-07-02 17:15:13AE4BTALL AE4BT 3
2022-07-02 16:45:47AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:45:22AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:45:15GØRVU-PHILALL GØRVU 2
2022-07-02 16:44:57AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:44:55GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:44:47AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:44:44GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:44:32AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:44:21AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:44:19GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:44:13AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:44:11GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:44:06AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:44:03GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:43:58AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:43:56GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:43:51AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:43:49GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:43:42AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:43:39GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:43:23AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:43:19GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:42:55AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:42:51GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:42:46AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:42:43AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:42:42GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:42:38GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:36:12AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:35:47AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:35:40GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:35:25AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:35:23GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:35:01AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:34:59GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:34:55AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:34:52GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:34:45AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:34:43GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:34:31AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:34:28GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:34:05AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:34:01GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:33:37GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:33:30AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:33:27GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:33:20AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:33:18AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:33:16GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:33:10AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:33:08GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:32:55AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:32:53GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:32:41AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:32:38GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:32:08AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:32:04GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:31:55AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:31:51GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:31:31GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:31:19AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:31:15GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:31:02AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:30:58GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:30:51AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:30:46GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:30:39AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:30:34GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:30:06GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:29:33GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:29:20AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:29:12AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:29:12GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:29:09GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:29:05AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:29:03GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:28:50AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:28:47GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:28:28AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:28:24GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:27:54AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:27:54AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:27:49AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:27:47GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:27:43AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:27:40GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:27:32AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:27:30GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:27:27AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:27:24GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:27:15AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:27:13GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:27:04AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:27:01GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:26:26AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:26:22GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:25:52AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:25:49GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:24:32AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:24:02AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:23:59GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:22:03AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:21:47AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:21:45GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:21:33AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 16:21:31GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:20:48AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 16:20:44GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:20:26AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:20:23GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:17:34AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:17:30GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:12:31AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:12:01AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:11:59GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:10:23K2OZ ALL KT4ROY 0
2022-07-02 16:07:19AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 16:07:15GØRVU-PHILALL GØRVU 1
2022-07-02 16:02:48GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:02:04GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 16:01:42AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 16:01:39GØRVU-PHILALL GØRVU 0
2022-07-02 15:58:11K2OZ ALL KT4ROY 0
2022-07-02 15:50:02KM4EEO28933G0bhz WIRESX 2
2022-07-02 15:49:53KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 15:48:30KM4EEO28933G0bhz WIRESX 2
2022-07-02 15:48:26KM4EEO ALL KT4ROY 1
2022-07-02 15:48:20KM4EEO28933G0bhz WIRESX 3
2022-07-02 15:38:38KIØKOALL KIØKO 1
2022-07-02 15:25:49KO4WTN ALL KT4ROY 1
2022-07-02 15:21:56W4TXM28933H62C4 WIRESX 6
2022-07-02 15:12:19SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 5
2022-07-02 15:12:06AC9KQ ALL KT4ROY 9
2022-07-02 15:11:42SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 14
2022-07-02 15:11:38AC9KQ ALL KT4ROY 1
2022-07-02 15:11:28AC9KQ ALL KT4ROY 9
2022-07-02 14:45:23KM4EEO ALL KT4ROY 1
2022-07-02 14:44:02WB8WEA ALL KT4ROY 1
2022-07-02 14:36:06KO4UAGALL KO4UAG 2
2022-07-02 14:35:32KO4UAGALL KO4UAG 0
2022-07-02 14:33:01KO4OBR ALL KT4ROY 2
2022-07-02 14:26:47KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 14:23:45KO4UAGALL KO4UAG 1
2022-07-02 14:22:22KO4UAGALL KO4UAG 0
2022-07-02 14:19:31W4OA ALL KT4ROY 3
2022-07-02 14:19:21W4OA ALL KT4ROY 3
2022-07-02 14:05:37KO4UWY ALL KT4ROY 1
2022-07-02 14:05:08KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 13:50:14AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 13:49:50YAESUALL KC2ABV 5
2022-07-02 13:49:45AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 13:49:42YAESUALL KC2ABV 0
2022-07-02 13:14:32WB4SLIALL WB4SLI 0
2022-07-02 13:13:49AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 13:13:41WB4SLIALL YCS45Ø-78 2
2022-07-02 13:13:19AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 13:13:17WB4SLIALL YCS45Ø-78 0
2022-07-02 13:13:01AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 13:12:58WB4SLIALL YCS45Ø-78 0
2022-07-02 13:11:21K4ZXX ALL KT4ROY 6
2022-07-02 13:07:29W5CKB ALL KT4ROY 3
2022-07-02 13:05:45W5CKB ALL KT4ROY 0
2022-07-02 13:04:45SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 3
2022-07-02 13:04:18W4TXM*****F0iBK WIRESX 25
2022-07-02 13:02:56SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 16
2022-07-02 13:01:57W4TXM*****F0iBK WIRESX 57
2022-07-02 13:00:40SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 11
2022-07-02 13:00:23W4TXM*****F0iBK WIRESX 14
2022-07-02 12:59:38SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 39
2022-07-02 12:59:31W4TXM*****F0iBK WIRESX 4
2022-07-02 12:59:21SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 5
2022-07-02 12:58:51W4TXM*****F0iBK WIRESX 27
2022-07-02 12:58:13SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 31
2022-07-02 12:57:04W4TXM*****F0iBK WIRESX 7
2022-07-02 12:55:57SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 1
2022-07-02 12:55:20W4TXM*****F0iBK WIRESX 35
2022-07-02 12:53:49SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 24
2022-07-02 12:53:26W4TXM*****F0iBK WIRESX 20
2022-07-02 12:52:43SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 36
2022-07-02 12:52:35W4TXM*****F0iBK WIRESX 5
2022-07-02 12:51:56K4RHOALL K4RHO 34
2022-07-02 12:51:46W4TXM*****F0iBK WIRESX 8
2022-07-02 12:51:37SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 2
2022-07-02 12:51:27K4RHOALL K4RHO 10
2022-07-02 12:50:16SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 7
2022-07-02 12:49:41K4RHOALL K4RHO 35
2022-07-02 12:48:56SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 42
2022-07-02 12:48:45K4RHOALL K4RHO 10
2022-07-02 12:48:36SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 6
2022-07-02 12:48:22K4RHOALL K4RHO 13
2022-07-02 12:48:09K4RHOALL K4RHO 4
2022-07-02 12:47:38SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 17
2022-07-02 12:47:30K4RHOALL K4RHO 6
2022-07-02 12:46:17SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 11
2022-07-02 12:45:52K4RHOALL K4RHO 24
2022-07-02 12:45:46W4TXM*****F0iBK WIRESX 3
2022-07-02 12:45:29K4RHOALL K4RHO 4
2022-07-02 12:45:12SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 8
2022-07-02 12:44:19K4RHOALL K4RHO 51
2022-07-02 12:43:16SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 0
2022-07-02 12:42:47K4RHOALL K4RHO 28
2022-07-02 12:42:03W4TXM*****F0iBK WIRESX 41
2022-07-02 12:41:52SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 4
2022-07-02 12:41:12K4RHOALL K4RHO 37
2022-07-02 12:40:20W4TXM*****F0iBK WIRESX 46
2022-07-02 12:38:34K4RHOALL K4RHO 42
2022-07-02 12:37:02W4TXM*****F0iBK WIRESX 29
2022-07-02 12:36:08K4RHOALL K4RHO 50
2022-07-02 12:35:55W4TXM*****F0iBK WIRESX 12
2022-07-02 12:35:36K4RHOALL K4RHO 14
2022-07-02 12:35:02W4TXM*****F0iBK WIRESX 30
2022-07-02 12:34:09K4RHOALL K4RHO 49
2022-07-02 12:34:00W4TXM*****F0iBK WIRESX 5
2022-07-02 12:33:36K4RHOALL K4RHO 19
2022-07-02 12:33:20W4TXM*****F0iBK WIRESX 14
2022-07-02 12:33:04K4RHOALL K4RHO 11
2022-07-02 12:31:02K4RHOALL K4RHO 7
2022-07-02 12:20:48W4TXM*****F0iBK WIRESX 5
2022-07-02 12:09:02N3OXA ALL KT4ROY 2
2022-07-02 12:08:56N3OXA ALL KT4ROY 0
2022-07-02 11:37:42WW4PW ALL KT4ROY 1
2022-07-02 11:33:20WW4PW ALL KT4ROY 5
2022-07-02 11:32:47W4OA ALL KT4ROY 3
2022-07-02 11:20:22WW4PW ALL KT4ROY 5
2022-07-02 11:11:23WW4PW ALL KT4ROY 6
2022-07-02 11:10:35KI5NTF ALL KT4ROY 5
2022-07-02 11:09:41SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 49
2022-07-02 11:09:24KI5NTF ALL KT4ROY 14
2022-07-02 11:08:10SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 6
2022-07-02 11:08:01KI5NTF ALL KT4ROY 7
2022-07-02 11:07:21SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 34
2022-07-02 11:07:10KI5NTF ALL KT4ROY 9
2022-07-02 11:05:39SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 26
2022-07-02 11:05:28KI5NTF ALL KT4ROY 9
2022-07-02 11:03:53SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 28
2022-07-02 11:03:24KI5NTF ALL KT4ROY 27
2022-07-02 11:02:03SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 15
2022-07-02 11:01:34KI5NTF ALL KT4ROY 26
2022-07-02 10:59:18SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 9
2022-07-02 10:58:52KI5NTF ALL KT4ROY 24
2022-07-02 10:58:14SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 29
2022-07-02 10:57:58KI5NTF ALL KT4ROY 14
2022-07-02 10:57:10SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 40
2022-07-02 10:56:55KI5NTF ALL KT4ROY 13
2022-07-02 10:56:06SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 42
2022-07-02 10:55:57KI5NTF ALL KT4ROY 7
2022-07-02 10:55:18SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 25
2022-07-02 10:55:13KI5NTF ALL KT4ROY 3
2022-07-02 10:54:02SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 7
2022-07-02 10:53:44KI5NTF ALL KT4ROY 16
2022-07-02 10:53:05SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 34
2022-07-02 10:52:44KI5NTF ALL KT4ROY 19
2022-07-02 10:51:42SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 52
2022-07-02 10:51:31KI5NTF ALL KT4ROY 8
2022-07-02 10:51:06SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 10
2022-07-02 10:50:58KI5NTF ALL KT4ROY 6
2022-07-02 10:50:33SA3AUX-4ØØ*****F0gSE SA3AUX 18
2022-07-02 10:50:10KI5NTF ALL KT4ROY 6
2022-07-02 10:48:36KI5NTF ALL KT4ROY 2
2022-07-02 10:45:19KF4CLO ALL KT4ROY 1
2022-07-02 10:34:30KM4EEO ALL KT4ROY 1
2022-07-02 10:32:24AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 10:32:18WB9TLHALL WB9TLH 1
2022-07-02 10:30:53AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 10:30:49K4QVW/BILLALL K4QVW 0
2022-07-02 10:30:12K4ZXX ALL KT4ROY 7
2022-07-02 10:30:04K4ZXX ALL KT4ROY 1
2022-07-02 10:29:50K4ZXX ALL KT4ROY 1
2022-07-02 10:27:36WB9TLHALL WB9TLH 0
2022-07-02 10:27:03AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 10:27:01WB9TLHALL WB9TLH 0
2022-07-02 10:25:51AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 10:25:49WB9TLHALL WB9TLH 0
2022-07-02 10:25:42AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 10:25:37WB9TLHALL WB9TLH 0
2022-07-02 10:25:27AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 10:25:24AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 10:25:20WB9TLHALL WB9TLH 0
2022-07-02 10:24:54AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 10:24:50WB9TLHALL WB9TLH 1
2022-07-02 10:24:31WB9TLHALL WB9TLH 0
2022-07-02 10:24:28WB9TLHALL WB9TLH 0
2022-07-02 10:20:36K4ZXX ALL KT4ROY 1
2022-07-02 10:13:13K4ZXX ALL KT4ROY 1
2022-07-02 10:07:35N9IKFALL N9IKF 1
2022-07-02 10:06:53AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 10:06:49N9IKFALL N9IKF 1
2022-07-02 10:02:33KF4DXWALL KF4DXW 2
2022-07-02 09:48:55AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 09:48:52N9IKFALL N9IKF 0
2022-07-02 09:47:28AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 09:47:02AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-02 09:46:55KK4KVA-TALL KK4KVA 2
2022-07-02 09:46:44KK4KVA-TALL KK4KVA 0
2022-07-02 09:24:25WØADD ALL KT4ROY 0
2022-07-02 09:16:34KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 09:15:39W4TXM28933H62C4 WIRESX 5
2022-07-02 09:13:00AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 09:12:56N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:12:39AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 09:12:35N4VFBALL N4VFB 1
2022-07-02 09:12:18AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 09:12:14N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:11:52AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 09:11:48N4VFBALL N4VFB 1
2022-07-02 09:11:27N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:11:12AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 09:11:05N4VFBALL N4VFB 2
2022-07-02 09:10:39AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 09:10:35N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:10:05AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 09:10:01N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:09:40AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 09:09:36N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:09:13N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:08:43AL-LINKALL WIRESX 3
2022-07-02 09:08:39N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:08:17AL-LINKALL WIRESX 4
2022-07-02 09:08:14N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:07:45N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 09:07:40N4VFBALL N4VFB 0
2022-07-02 08:52:00N1UJD-2ØØALL N1UJD 0
2022-07-02 08:51:56N1UJD-2ØØALL N1UJD 0
2022-07-02 08:45:57KF4DXWALL KF4DXW 0
2022-07-02 08:21:54KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 08:20:46KF4CLO ALL KT4ROY 0
2022-07-02 08:08:20GW6WTKALL GW6WTK 1
2022-07-02 08:07:31AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-02 08:07:28GW6WTKALL GW6WTK 1
2022-07-02 08:07:14GW6WTKALL GW6WTK 0
2022-07-02 08:01:47KO4UWY ALL KT4ROY 5
2022-07-02 08:00:57KO4UWY ALL KT4ROY 1
2022-07-02 07:54:56W4WJT ALL KT4ROY 1
2022-07-02 07:48:03GW6YMS ALL KT4ROY 2
2022-07-02 07:39:52KY4KFC ALL KT4ROY 0
2022-07-02 07:39:05G3IOI ALL KT4ROY 0
2022-07-02 07:34:28G3IOI ALL KT4ROY 0
2022-07-02 07:26:08KO4UWY ALL KT4ROY 1
2022-07-02 07:08:22KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 06:32:31KO4UWY ALL KT4ROY 0
2022-07-02 06:25:15W4WJT ALL KT4ROY 1
2022-07-02 06:18:29M6NAEALL M6NAE 3
2022-07-02 06:18:26KN4RW ALL KT4ROY 3
2022-07-02 05:15:21MW6XGDALL MW6XGD 0
2022-07-02 05:15:16MW6XGDALL MW6XGD 0
2022-07-02 05:04:17KN4ZSR ALL KT4ROY 0
2022-07-02 05:02:41MW6XGDALL MW6XGD 2
2022-07-02 05:02:23MW6XGDALL MW6XGD 0
2022-07-02 05:02:18MW6XGDALL MW6XGD 0
2022-07-02 04:56:14KN4ZSR ALL KT4ROY 1
2022-07-02 01:20:27N4UK ALL KT4ROY 3
2022-07-02 01:13:46WM7CALL WM7C 0
2022-07-02 01:11:09KM4EEO ALL KT4ROY 3
2022-07-01 23:21:08NN4C ALL KT4ROY 4
2022-07-01 22:53:23W4OA ALL KT4ROY 2
2022-07-01 22:25:30KJ4LEG ALL KT4ROY 0
2022-07-01 22:15:54KO4UWY ALL KT4ROY 12
2022-07-01 22:15:32KD4MDW ALL KT4ROY 18
2022-07-01 22:15:09KO4UWY ALL KT4ROY 19
2022-07-01 22:14:48KD4MDW ALL KT4ROY 16
2022-07-01 22:14:32KO4UWY ALL KT4ROY 10
2022-07-01 22:14:06KD4MDW ALL KT4ROY 22
2022-07-01 22:13:56KO4UWY ALL KT4ROY 5
2022-07-01 22:13:21KD4MDW ALL KT4ROY 30
2022-07-01 22:13:02KO4UWY ALL KT4ROY 15
2022-07-01 22:12:44KD4MDW ALL KT4ROY 12
2022-07-01 22:12:24KO4UWY ALL KT4ROY 14
2022-07-01 22:12:02KD4MDW ALL KT4ROY 18
2022-07-01 22:11:38KO4UWY ALL KT4ROY 20
2022-07-01 22:11:22KD4MDW ALL KT4ROY 11
2022-07-01 22:11:05KO4UWY ALL KT4ROY 10
2022-07-01 22:10:41KD4MDW ALL KT4ROY 20
2022-07-01 22:10:26KO4UWY ALL KT4ROY 10
2022-07-01 22:09:55KD4MDW ALL KT4ROY 26
2022-07-01 22:09:41KO4UWY ALL KT4ROY 11
2022-07-01 22:09:18KD4MDW ALL KT4ROY 19
2022-07-01 22:09:02KO4UWY ALL KT4ROY 12
2022-07-01 22:08:48KD4MDW ALL KT4ROY 9
2022-07-01 22:08:29KO4UWY ALL KT4ROY 15
2022-07-01 22:08:16KD4MDW ALL KT4ROY 7
2022-07-01 22:08:08KO4UWY ALL KT4ROY 3
2022-07-01 22:08:00KD4MDW ALL KT4ROY 2
2022-07-01 22:07:55KD4MDW ALL KT4ROY 5
2022-07-01 22:07:49KO4UWY ALL KT4ROY 2
2022-07-01 22:07:39KD4MDW ALL KT4ROY 5
2022-07-01 22:07:21KO4UWY ALL KT4ROY 4
2022-07-01 22:07:17KD4MDW ALL KT4ROY 1
2022-07-01 22:07:01WB4SLIALL WB4SLI 1
2022-07-01 22:06:56KO4UWY ALL KT4ROY 1
2022-07-01 22:06:44AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-01 22:06:17AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-01 22:06:12WB4SLIALL WB4SLI 2
2022-07-01 22:06:01WB4SLIALL YCS45Ø-78 0
2022-07-01 22:05:50AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-01 22:05:46WB4SLIALL YCS45Ø-78 1
2022-07-01 21:53:01W4TXM*****F0iBK WIRESX 5
2022-07-01 21:33:07NN4C ALL KT4ROY 1
2022-07-01 21:17:04KO4UWY ALL KT4ROY 1
2022-07-01 21:10:42W4DBG ALL KT4ROY 5
2022-07-01 21:02:51KN4ZSR ALL KT4ROY 0
2022-07-01 20:56:42AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-01 20:56:16AL-LINKALL WIRESX 1
2022-07-01 20:56:10N9XRMALL N9XRM 1
2022-07-01 20:55:54N9XRMALL N9XRM 0
2022-07-01 20:54:14KO4UWY ALL KT4ROY 1
2022-07-01 20:38:58KM4EEO28933G0bhz WIRESX 3
2022-07-01 20:38:46KM4EEO ALL KT4ROY 1
2022-07-01 20:15:55KB9LBP ALL KB9LBP 11
2022-07-01 20:15:12KB9LBP ALL KB9LBP 8
2022-07-01 20:07:50KE4VRM ALL KT4ROY 0
2022-07-01 20:01:44G7EPLALL G7EPL 2
2022-07-01 20:01:30AL-LINKALL WIRESX 0
2022-07-01 20:01:27G7EPLALL G7EPL 0
2022-07-01 20:00:40G7EPLALL G7EPL 0
YSFReflector-Dashboard V 20180616-2 (GitID unknown) | Last Reload 2022-07-02, 18:03:55 (America/Chicago) | get your own at: https://github.com/dg9vh/YSFReflector-Dashboard